Årsmöte i lokalavdelning Skåne-Örestad

Protokoll fört vid digitalt årsmöte 17 februari 2021.

Närvarande: 25 deltagare

 • 1. Årsmötet öppnades av Mikael Hallhagen.
 • 2. Till mötesordförande valdes Mikael Hallhagen och till mötessekreterare CG Beckeman.
 • 3. Föredragningslistan godkändes i föreliggande skick. Bilaga 2.
 • 4. Mötets behöriga utlysande.

Kallelse till årsmötet utgick på mejl 2021-01-26 då den också sattes upp på föreningens hemsida. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

 • 5. Till att justera dagens protokoll valdes Hans Schiött och Märit Beckeman.
 • 6. Verksamhetsberättelsen, som distribuerats med kallelsen,  föredrogs och lades till handlingarna.
 • 7. Kassabehållningen 2020-01-01 uppgick till SEK 94 332 och 2020-12-31 till 102 950.
 • 8. Revisorerna föredrog revistionsberättelsen för 2020 vilken tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 • 10. Valnämnden föredrog förslag till aktuella val av styrelsen.

Till styrelseledamöter omvaldes Kjell Östlund, Per-Ola Löfgren & Claes-Göran Beckeman på två år..

 • 11. Till revisorer omvaldes för ett år Torsten Körsell & Gunnar Modig.
 • 12. Till valnämnd inför kommande årsmöte omvaldes Tomas Johannesson, Martin Millnert & Madelene Persson, med Tomas Johannesson som sammankallande.
 • 13. Plan för kommande verksamhet.

Styrelsens planer för våren är:

Digitalt studiebesök på Oatly 2021-03-10

Digitalt företagsbesök under april

Digitalt event under maj

 • 14. Övriga frågor

Ordf. föredrog en enkät som föreningen genomfört under hösten 2020 med 100 deltagare. En sammanfattning av slutsatserna framgår av bilaga 3.

 • 15. Årsmötet avslutades av ordföranden.

Claes-Göran Beckeman                   Hans Schiött                                            Märit Beckeman
mötessekreterare                             justeringsperson                                   justeringsperson