Marc Hoffmann, VD EON Sverige, höll webbföredrag 9 september 2020

Referat från CING Skåne-Örestads webbmöte 2020-09-09 med EON Sveriges VD Marc Hoffmann

Marc Hoffmann har en bakgrund inom det ekonomiska och finansiella området innan han blev VD för EON Sverige. Han började sin bana inom EON i Tyskland, men bor sedan 2006 i Sverige.

EON har under ett antal år utvecklats från ett företag med en bred verksamhet inom el- och energiområdet till att i dag fokusera på elnät och hållbara energilösningar för städer, företag och privatpersoner. De senaste två utvecklingsstegen var:

2016 överfördes de stora produktionsanläggningarna till UNIPER, ett företag noterat på den tyska börsen. Detta företag har successivt fått FORTUM som dominerande ägare. FORTUMs största ägare är finska staten. Huvudmotivet var att det krävs olika kultur och drivkrafter för att driva kärnkraftverk och kolkraftverk jämfört med kundnära hållbara energilösningar.

2019 förvärvade EON alla elnät från det andra stora tyska elföretaget RWE i utbyte mot EONs alla vindkraftverk. Detta krävdes för att finansiellt få ihop affären. Marc Hoffmann hade själv helst sett att man behållit vindkraftverken - de hade passat in i EONs nya profil. Elnäten kommer att spela en nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart energisystem.

EON worldwide har 1,7 miljoner km elnät, 70 000 anställda i 15 länder och 50 miljoner kunder i Europa.

EON Sverige har ca 1 miljon kunder och 2600 anställda.

EON Sverige är en stor aktör också inom hållbar fjärrvärme och fjärrkyla. Fjärrvärme är konkurrenskraftigt i stora städer och stora hyresbostadsområden. I villaområden är konkurrensen dock stor från värmepumpslösningar.

Energivärlden står inför en enorm omställning till ett hållbart, förnybart och småskaligt system. Man kan urskilja tre tydliga megatrender:

  1. Klimatförändringarna
  2. Social medvetenhet och ansvar
  3. Teknologisk utveckling

De stora sprången i samhällsutvecklingen kräver energi. Nästa språng drivs av klimatförändringarna, och kommer att innebära en kraftigt ökad elektrifiering. Nya elbehov kommer inom områdena elektriska transporter, datahallar, industriprocesser inom bl.a. stål och cement.

Elproduktion från sol och vind kommer att vara viktiga inslag, och EON uppmuntrar egenproduktion hos kunderna. I Sverige producerades 19 TWh vindkraft 2019 och förväntas öka till 40 TWh före 2025. Solel ökar mycket kraftigt från en låg nivå-0,6 TWh 2019. Som jämförelse är elförbrukningen i Sverige f.n. ca 140 TWh.

Ett hotande inslag är kapacitetsbrist i elnätet. Den nya 400 kV-ledningen från norra Sverige är kraftigt försenad, vilket är ett problem på kort sikt. Stora delar av elnätet närmar sig sin tekniska livslängd. Det svenska stamnätet (400kV) tillhör de äldsta i världen. Detta kräver stora investeringar. Ledtiderna är långa för nya ledningar beroende på en omfattande byråkrati i tillståndsprocessen. Det finns nu ett projekt i södra Sverige som ger möjlighet att handla med effekt, t.ex. att en industri förbinder sig att stoppa eller begränsa sin elförbrukning under ett antal timmar och få betalt för detta. Detta projekt har fått namnet SWITCH, och bör på sikt byggas ut till en nationell effektbörs, som fungerar på motsvarande sätt som elenergibörsen NORD POOL.

EON driver ett forskningsprojekt i byn Simris utanför Simrishamn, som är ett lokalt hållbart energisystem som inte är sammankopplat med elnätet i övrigt. Det består av ett vindkraftverk, solceller, biodriven diesel, batteri för utjämning etc. Detta projekt har rönt stor internationell uppmärksamhet och förtjänat ett antal priser.

Det är tydligt hur engagerad Marc Hoffmann är av att påskynda arbetet mot ett mer hållbart samhälle

 Vid pennan: Leif Josefsson
Bearbetat av: Kjell Östlund E70