CING Norge Generalförsamling

Inkallelse till generalförsamling för Chalmersska Ingenjörsföreningen Norge

 

Datum: Onsdag den 20:e mars 2024

Tidpunkt: Kl. 17.00 - 18.00

Plats: Rock & Werner, Fridtjof Nansens plass 9, Oslo + Zoom

Pizza och läsk serveras.

 

Besked om du kommer:

Vi vore tacksamma om du kunde ge oss besked om du önskar delta på Generalförsamlingen via epost till cingnorge@gmail.com senast den 14/3.

Om du önskar deltaga via ZOOM är det viktigt att du ger oss besked senast den 17/3 via epost till stefan@rockwerner.com. Till alla som önskar deltaga via Zoom sänder vi ut en Zoom-invitation via epost.


Har du några frågor så ring till Stefan Werner, Tel: 41518727, eller skicka E-post till cingnorge@gmail.com.

 

Ps. Medlemsavgift.
Som tidigare år så går det fint att betala medlemsavgiften till CING Norges norske bankkonto om du föredrar detta, se nedan.  Vi rapporterar in betalda medlemsavgifter till Göteborg fortlöpande.

Önskar du att få medlemstidningen Avancons i digitalt format så är medlemsavgiften, 360 NOK/år (person född 1946 eller tidigare betalar 180 NOK/år.)

Önskar du att få medlemstidningen Avancons i pappersutgåva i posten är medlemsavgift 510 NOK/år (Person född 1946 eller tidigare betalar 330 NOK/år.)

Inbetalning gör du till:
Chalmersska Ingenjörsföreningen Norge,
Kontonummer:  7159.05.42843 DnB.
Glöm inte att skriva namnet på den/de personer som inbetalningen gäller.

 

§ 4. Generalförsamling.
Föreningen skall avhålla ordinarie generalförsamling en gång om året. Styrelsen fastsätter datum för ordinarie generalförsamlingen och svarar för att medlemmar får inkallelse till nämnda generalförsamlingen senast 2 veckor innan dess avhållande.

Med bakgrund i ovan nämnda paragraf i föreningens stadgar uppmanar vi i styrelsen dig att närvara på föreningens generalförsamling den 21/3-2023.

Följande punkter kommer att behandlas vid generalförsamlingen:
• Val av ordförande för generalförsamlingen.
• Val av två justeringsmän.
• Val av två rösträknare.
• Sittande styrelses årsberättning för året som gått.
• Revisors revisionsberättelse.
• Ansvarsfrihet för sittande styrelse.
• Val av styrelsemedlemmar.
• Val av revisor.
• Val av valkommitte.
• Övriga saker som kommit styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan ordinarie generalförsamlings avhållande.

Övriga saker som kommit styrelsen tillhanda.

Önskar du ta upp någon specifik sak ber vi dig ta kontakt med styret, muntligen eller skriftligen, senast den 14/3-2023.

Val av ny styrelse.

Föreningens styrelse skall bestå av 8 personer fördelade på följande poster:
• Ordförande (V)
• Vice ordförande (V)
• Sekreterare (icke på omval)
• Kassör (V)
• Sexmästare (V)
• Oversetter (V)
• Unnsetter (V)
• Senior (V)

Val av styrelseledamöter genomförs vid ordinarie generalförsamling. Ordförande, sekreterare samt kassör väljs för två år åt gången. Övriga styrelseledamöter väljs för ett år åt gången. Vid årets generalförsamling skall det väljas nya ledamöter för befattningarna markerade med V.

Val av revisor: Generalförsamling skall utse en revisor som har till uppgift att granska föreningens räkenskap och presentera revisorns revisionsberättelse.

Val av valkommitté: Valkommittén har som uppgift att på ordinarie generalförsamling framlägga förslag på lämpliga kandidater till årets funktionärsval. Valkommittén skall bestå av tre ledamöter som väljs vid ordinarie generalförsamling och ledamöter i valkommittén väljs för ett år åt gången.

Förslag på folk.
På generalförsamlingen skall vi välja en ny styrelse och har du förslag på lämpliga personer, eller om du själv önskar ställa upp till val, ber vi dig ta kontakt med vår valberedning v/Jan Petterson tel. 950 63 204 jpetson@online.no / Lars Christensson tel. 90728763 Larschristensson2@gmail.com eller Ulf Rock mob.90110429 ulfrock@gmail.com