Globalföreningen för Chalmers Skeppsbyggare

Föreningens stadgar (utdrag)

§ 1. Föreningens ändamål

Globalföreningen för Chalmers Skeppsbyggare är en intresseförening inom Chalmersska Ingenjörsföreningen. Föreningens ändamål är att som en kamratlig sammanslutning för skeppsbyggare, utexaminerade vid Chalmers tekniska högskola, verka för

att skeppsbyggnadsutbildningen vid Chalmers hålles vid liv,
att samla medlemmarna till nytta och nöje,
att verka för att uppnå ideella och professionella mål i skeppsbyggarens intresse.

Särskilt skall föreningen verka för goda kontakter mellan skeppsbyggeristuderande vid Chalmers och utexaminerade för att bibehålla professionell kompetens och vid behov bistå med hjälp till anställningar inom skeppsbyggerinäringen för att därigenom bevara kunskap om modernt skeppsbyggeri, att utöva sin verksamhet genom olika arrangemang såsom föredrag, diskussioner och samkväm och att i verksamheten dra nytta av modern kommunikationsteknik, att understödja Chalmersska Ingenjörsföreningens verksamhet.

§ 2. Medlemskap

Berättigad att vara medlem i föreningen är varje från Chalmers utexaminerad skeppsbyggare.

  1. Varje från Chalmers utexaminerad skeppsbyggare och medlem av Chalmersska Ingenjörsföreningen är automatiskt medlem i globalföreningen.
  2. Person som icke uppfyller villkoren ovan men som genom sin verksamhet kan anses gagna föreningens ändamål kan av styrelsen inväljas som stödmedlem i föreningen. Styrelsens beslut skall vara enhälligt.
  3. Föreningen kan utse hedersmedlem varvid consensus förutsätts råda.

Medlemskap enligt punkterna 2 och 3 berättigar ej till medlemskap i Chalmersska Ingenjörsföreningen.