Föreningens Höstmöte

Hösmötet hålls med start kl 15:15 i Sal A (Ägget) Vera Sandbergs Allé 8, mitt emot restaurang Wijkanders

Dagordning för Chalmersska Ingenjörsföreningens höstmöte 9 november 2019

§1. Mötet öppnas
§2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringspersoner
§3. Fastställande av dagordning
§4. Föregående mötesprotokoll
§5. Verksamhetsplan och budget för 2020
§6. Fastställande av årsavgift för 2020
§7. Val av styrelseledamöter 2020/21
§8. Motioner
§9. Övriga frågor
§10. Mötet avslutas

Underlag till årsmötet är tillgängliga här

Skicka in motioner, frågor eller förslag via avancez@cing.chalmers.se
Motioner ska vara styrelsen till handa senast den 26 oktober.