Chalmersska Ingenjörsföreningens Gustaf Dalén-medalj 2019 tilldelas

Chalmersska Ingenjörsföreningen tilldelar Pernilla Wittung Stafshede K92/K96 2019 års Gustaf Dalén medalj med motiveringen:

Pernilla Wittung Stafshede intresserade sig tidigt för ovanliga fysikaliska fenomen och deras biologiska betydelse. Efter en lysande teknisk doktors-examen på en artificiell nukleinsyra¬molekyl, gjorde hon en postdoc i USA, där hon också senare fick tjänst som professor, först vid Tulane University, sedan vid Rice University. Efter detta blev hon rekryterad till en professur vid Umeå Universitet och sedan slutit cirkeln med en återkomst till Chalmers.
 
Pernillas vetenskapliga insatser har fått stor internationell betydelse och har väsentligt bidragit till att öka Chalmers renommé. Hennes forskning har under åren fokuserat runt proteinveckning, och metalljoners roll; på senare tid har hon väsentligt bidragit till att öka kunskapen om proteiners felveckning vid utveckling av demenssjukdomar, exempelvis Parkinson. Pernilla har en imponerande publikationslista och har även uppmärksammats med ett flertal utmärkelser som till exempelvis Wallenberg Scholar, Göran Gustafsson priset, Svante Arrhenius plaketten mm. Hon anses av många vara en förebild för kvinnliga forskare och många är de studenter som lockats till att börja både civilingenjörs-utbildning och högre aka¬demiska studier efter att ha haft henne som lärare och handledare. 
 
Pernilla arbetar också med frågor som rör universitetens uppgift att dela med sig av kunskap och ta till sig samhällets behov. Hon är mycket aktiv i det offentliga samtalet och pratar populärvetenskapligt om forskning för att förklara och inspirera unga och gamla. Hon är också aktiv för att öka jämställdheten inom Chalmers fakultet.
 
Utdelning av Gustaf Dalén-medaljen sker den 11 maj 2019 i samband med Chalmersska Ingenjörsföreningens vårmöte i Göteborg. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid frågor angående medaljen/medaljören kontakta Mats Bergh, Gustaf Dalén-kommittén, på tel. 031-772 41 30 eller 0708-16 74 94 (e-post mats.bergh@johannebergsciencepark.com). Vid övriga frågor kontakta Inger Berntsson, Chalmersska Ingenjörsföreningens kansli, på tel. 031-772 47 80 (e-post avancez@cing.chalmers.se)

Chalmersska Ingenjörsföreningen är en förening för alla som har examen från Chalmers tekniska högskola. Föreningen är sedan 1907 den sammanhållande länken för chalmerister över hela världen. För att hedra nobelpristagaren, uppfinnaren och Chalmersingenjören, Gustaf Dalén, har föreningen sedan 1950 utdelat Gustaf Dalénmedaljen till personer med examen från Chalmers för förtjänstfulla verksamheter, som bygger på Chalmers kompetensområden. Gustaf Dalén är ett verkligt föredöme genom att denne representerar allt det som dagens Chalmers och chalmerister strävar efter. I år är det den 49:e medaljen som delas ut. Under årens lopp har medaljen gått till många olika kategorier av personer.