Inställd vårfest & nytt datum för vårmötet/Cancelation of festivities & a new date for the meeting

[English below]

Bästa Medlem
På grund av spridningen av coronaviruset i Sverige och världen har vi i Chalmersska Ingenjörsföreningens Styrelse valt att ställa in Vårfesten en 25 april.  Vår plan är att genomföra en del av festligheterna så som rundvandring på Chalmers för årgångsträffar och utdelning av 2020 års Gustaf Dalén-medalj efter sommaren, men mer information kommer.

Nytt datum för vårmötet blir den 27 maj

Vi har även valt att skjuta fram Vårmötet. Enligt stadgan måste vårmötet hållas senast den 15 juni. Anledningen till att vi valt att skjutit fram mötet är för att kunna erbjuda er medlemmar att delta digitalt.

Vårmötet kommer hållas onsdag 27 maj, 18:30. Anmäl dig via länken.
Mer information om det digitala deltagande kommer.

Underlag till årsmötet kommer att publiceras här senast en vecka innan mötet

Motioner ska vara styrelsen till handa senast 13e maj.
Skicka in motioner, frågor eller förslag via avancez@cing.chalmers.se

[English]

Dear Member
Due to the spread of the coronavirus in Sweden and the world, we the Board of Chalmers Alumni Association has deiced to cancel the Spring-festivities on April 25. We plan to carry out some of the festivities such as the Distribution of the 2020 Gustaf Dalén medal after the summer. More information will come.

A new date for the spring meeting

We have also chosen to postpone the Spring Meeting. According to the charter. The reason for the postponement of the meeting is for us to be able to offer you, members, a chance to digital participation.

The spring meeting will be held on Wednesday 27 May, at 18:30.

Sign up via the link. The meeting will be held in Swedish.