Stadgar Skåne Örestad


S T A D G A R
för
Chalmersska Ingenjörsföreningens
Lokalavdelning Skåne-Örestad 

Fastställda vid lokalavdelningens årsmöte 2019-11-08. 


§ 1
Ändamål
Föreningen är en lokalavdelning av Chalmersska Ingenjörsföreningen, CING, med syfte att vara en kamratlig sammanslutning för CING-medlemmar i Skåne och Danmark som verkar för
att främja kamratskap och sammanhållning mellan avdelningens medlemmar
att presentera för chalmerister intressanta aktiviteter inom vårt geografiska område
att då och då ordna roliga kalas och festligheter

§ 2
Medlemskap
Berättigad till medlemskap i Lokalavdelning Skåne Örestad är medlemmar i Chalmersska Ingenjörsföreningen som bor i Skåne eller Danmark.
Även CING-medlem som bor utanför detta område kan, på förslag från styrelsemedlem i lokalavdelning Skåne Örestad, bli medlem i Lokalavdelningen.

§ 3
Föreningsmöten
Ordinarie årsmöte hålls under tiden februari - mars. 
Extra föreningsmöte hålls när styrelsen så beslutar eller då minst 10 medlemmar påyrkar detta.
Kallelse till föreningsmöten, med föredragningslista, skall tillsändas avdelningens medlemmar senast en vecka före mötet och bör annonseras på lokalavdelningens hemsida. Styrelsen äger rätt att till föreningsmöte inbjuda utomstående personer som föreningens gäster. Enskild medlem kan medtaga gäst på föreningsmöte efter styrelsemedlems medgivande. Gäst äger rätt deltaga i överläggningar men ej i beslut.
Styrelsens årsberättelse, ekonomisk redovisning osamt revisorernas berättelser skall föredragas på ordinarie årsmöte varvid även frågan om styrelsens ansvarsfrihet skall prövas.

§ 4
Styrelse
Styrelsen skall bestå av ordförande samt ytterligare 4 - 6 ledamöter, som väljs vid ordinarie årsmöte. 
Valet avgörs genom enkel majoritet. Skulle flera ha erhållit samma röstetal, avgörs genom lottning.
Om någon medlem så fordrar, skall valet ske med sluten omröstning 
Mandatperioden är två år. Tre poster väljs udda årtal, övriga jämna årtal, med erforderliga fyllnadsval. Förslag till ledamöter bör utsändas med kallelsen, men nya förslag kan framföras vid årsmötet.
Inom styrelsen skall följande funktioner finnas, ordförande, sekreterare och kassör.
Ordföranden väljs av medlemmarna, medan styrelsen inom sig utser övriga befattningshavare.
Styrelsen äger rätt att till styrelsen adjungera medlemmar för särskilda uppgifter.
Styrelsen skall hålla minst två protokollförda möten under året.
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter deltar.
Lokalavdelningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.


§ 5
Revisorer
Vid lokalavdelningens ordinarie årsmöte utses genom öppen omröstning två revisorer.
Valet avgörs genom enkel majoritet. Skulle flera ha erhållit samma röstetal, avgörs valet genom lottning.


§ 6
Valnämnd
Vid ordinarie årsmöte utses en valnämnd bestående av en till tre ledamöter, helst med spridning inom årskurserna. Valnämnden har att förbereda och inför årsmötet framlägga förslag till de val som stadgeenligt skall förrättas vid årsmötet enl. § 4 och 5.
Valnämnden väljs på samma sätt som stadgats för styrelsemedlemmar enligt ovan.
Ledamöterna i valnämnden, som inom sig utser ordförande, skall väljas utanför de sittande funktionärernas krets.

§ 7
Medlemsavgifter
Medlemsavgift erläggs direkt till moderföreningen. Ingen extra medlemsavgift uttages av lokalavdelningen.

§ 8
Ändring av stadgar
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar inlämnas skriftligen till styrelsen, som vid närmaste ordinarie årsmöte har att framlägga förslag till diskussion och beslut. Ändringsförslag måste delges medlemmarna i kallelsen till mötet.
Om 2/3 majoritet uppnås för ett förslag, antages detta. 

§ 9
Upplösning av föreningen
Om Lokalavdelningen upplöses går verksamhet och ekonomi tillbaka till Chalmersska Ingenjörsföreningen.

§ 10
Räkenskapsår
Föreningen har räkenskapsår per den 1 januari.