Vårmöte Chalmersska Ingenjörsföreningen

Preliminär dagordning 

§1. Mötet öppnas 
§2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringspersoner 
§3. Fastställande av dagordning 
§4. Föregående mötesprotokoll 
§5. Rapport för 2021 från styrelsen  
§6. Genomgång verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020 
§7. Revisionsberättelse 
§8. Godkännande av verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020
§9. Fråga om ansvarsbefrielse för 2020 års styrelse 
§10. Val  
        a.    Val av auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer  
        b.    Val av valkommitté 2021/2022 
§11. Motioner 
§12. Övriga frågor 
        a.    Statusrapport från utredning av motionen om övergång till Freemiummedlemsskap,  från höstmötet 2020
       b.    Förslag till ändring i Jubileumsfondens stadgar
       c.    Tillkännagivande av Gustaf Dalénmedaljör 2021
       d.    Tillkännagivande av Jubileumsstipendiater 2021
§13. Mötet avslutas 
 
Skicka in motioner, frågor eller förslag via info@avancez.se 

Motioner ska vara styrelsen till handa senast den 4:e maj 
 
Slutlig dagordning och mötesunderlag presenteras här den 11:e maj. 

Mötet startar kl 18,30 och väntas vara slut kl 20,00

Anmälningslänk
 

Varmt välkomna önskar styrelsen för Chalmers Alumni Association