Gustaf Dalénmedaljen

[For information in English press here][For nomination form in English press here]

Instiftad 1946

Till minne av Chalmeristen, uppfinnaren och nobelpristagaren Gustaf Dalén delas Gustaf Dalénmedaljen i rent guld ut till personer som har avlagt examina vid Chalmers och som har genomfört förtjänstfull verksamhet som bygger på Chalmers kompetensområden och som spänner från teknikens matematiska och naturvetenskapliga grunder via ingenjörstekniken till teknikens industriella och samhälleliga förverkligande.


Kom in med förslag till årets nomineringar av Gustaf Dalénmedaljen 2025. Sista dag att inkomma med förslag är den 31 oktober 2024. Använd denna PDF som mall för att lämna ditt förslag. Skicka ifyllt formulär till info@avancez.se. Får du problem så låt inte tekniken hindra dig från att nominera någon, utan kontakta oss som vanligt på telefon eller email. 


Medaljen delas sedan 2002 ut varje år på föreningens stora vårmöte/vårfest, oftast i maj månad. Gustaf Dalén (1869-1937), som först gick på Chalmers, som sedan vidareutbildade sig på  Polytechnikum i Zürich och som fick Nobelpriset i fysik 1912, är än idag ett verkligt föredöme genom att han lyckades fånga alla de ingredienser och egenskaper som dagens Chalmers och chalmerister strävar efter.

Medaljkommittén 2023/24 består av:

  • Christer Karlsson, ordf.
  • Claes Niklasson, sekr
  • Ludvig Strigeus
  • Per Delsing
  • Anna Nilsson-Ehle

Klicka här för att se presentationen av alla medaljörer med bilder och beskrivningar

 

2023 års Gustaf Dalénmedaljör är Björn Rosengren, M86

Björn Rosengren har en lång och framgångsrik näringslivskarriär med positioner som VD och koncernchef för ABB, Sandvik och Wärtsilä och dessförinnan som vice VD och affärsområdeschef inom Atlas Copco. Han gjorde tidigt efter chalmersexamen år 1985 karriär i olika positioner i en rad internationella företag. 
Bland många framstående insatser nämns ofta Björns förmåga att utveckla organisationer och samarbetskulturer vilka genomgående har lett till stark resultatutveckling. Han har skapat en entreprenörsanda i företagen genom att decentralisera och bilda divisioner som separata starka resultatenheter, vilka sedan har genererat hög lönsamhet med frihet under ansvar. 
Han har ett stort engagemang i ABB:s hållbarhetsstrategi där företaget har mycket höga ambitioner. Björn har under sin karriär inom tekniktunga koncerner alltid stöttat initiativ för att öka intresset bland unga kvinnor att välja en ingenjörskarriär. Han har också med starkt engagemang verkat i flera positioner inom tunga internationella organisationer såsom European Roundtable of Industrialists, World Economic Forum och ett antal ideella organisationer såsom The World Childhood Foundation, där han även ingår i styrelsen. 
Utdelning av Gustaf Dalén medaljen sker i samband med Chalmersska Ingenjörsföreningens vårmöte i Göteborg den 10 juni 2023.

2022 års Gustaf Dalénmedaljör är Lena Olving, M81 

För hennes framgångsrika insatser på ledande positioner inom svensk och internationell industri, bland andra Volvo Cars, SAAB AB, Samhall, och nu senast VD och koncernchef för börsnoterade Mycronic AB. Hon har även suttit och sitter i en rad styrelser (Vestas A/S, NXP Semiconductors NV, Alfa Laval, Gunnebo, Norsk Hydro, Novozymes, Latour, Assa Abloy med flera). Under en lång och framgångsrik karriär har hon utmärkt sig genom skickligt ledarskap. Hon har rört sig mellan olika fält och organisations-nivåer i flera företag och bedrivet framsynt förändringsarbete och verksamhetsutveckling. Det har bland annat lett till dokumenterade resultat i form av kraftfull höjning av produktivitet, kvalitet och lönsamhet. 

Lena Olving är med en gedigen och lång erfarenhet inom tillverkningsindustri i global konkurrens en av de tunga industriella ledarna i svenskt näringsliv. Lena Olving har varit föregångare i att utveckla och införa olika kvalitet- och managementinstrument.  Hon har under sin långa och framgångsrika karriär upprepade gånger varit banbrytande och utövar ett modernt ledarskap, ofta i en miljö där kvinnliga ledare är sällsynta. Hennes rötter finns i fordonsindustrin där hon byggt en affärsmässig bredd genom flera olika seniora ledarbefattningar t.ex som fabrikschef i Sverige, regionschef i Asien, Kvalitetschef i koncernledningen och tillhörde dessutom ledarskiktet inom Fordkoncernen under den period Ford ägde Volvo Cars. Som ställföreträdande koncernchef och COO på Saab AB var hon i västvärlden, en av kvinnorna med högst befattning inom försvarsindustrin. Under hennes tid som VD för Mycronic AB ökade omsättningen 4 ggr, lönsamheten 30 ggr och börsvärdet 15 ggr.

2021 års Gustaf Dalénmedaljörer är Martin Lorentzon, V97 och Ludvig Strigeus, D06

Etablerandet och utvecklingen av företaget Spotify och dess tjänster är en förtjänstfull insats på global nivå. En produkt med enorm slagkraft och en företagskonstruktion med global positionering och konkurrenskraft. 

Martin Lorentzon och Ludvig Strigeus har var för sig förtjänat Dalénmedaljen men kombinationen av de båda i förening ger extra tyngd till deras förtjänstfulla insatser. Medan Strigeus har tyngdpunkt i teknikens utveckling kompletterar Lorentzon med entreprenörskapet. Man brukar säga att innovation blir särskilt stark och framgångsrik när det kombinerar invention (teknisk uppfinning och utveckling) med entreprenörskap (företagsskapande och utveckling). En kort beskrivning av respektive medaljör följer.

Martin Lorentzon, civilingenjör från V, är en serieentreprenör. En skapelse var marknadsförings-företaget Tradedoubler. När Tradedoubler börsintroducerades sålde Lorentzon sina aktier. Delar av vinsten från försäljningen använde han till att starta musiktjänsten Spotify tillsammans med en partner. 

Ludvig Strigeus är unikt framstående inom IT och programmering. Han är civilingenjör inom datateknik på Chalmers då han för sina studieresultat fick John Ericssonmedaljen. 2006 kom han till Spotify med en central roll i utvecklingen av den tekniska plattformen då han programmerade den centrala tjänsten streamingen av musik och dess Windows-gränssnitt. Den tekniska lösningen anses vara en avgörande faktor till Spotifys exceptionella framgång. 

Utdelning av Gustaf Dalén medaljen sker i samband med Chalmersska Ingenjörsföreningens höstmöte i Göteborg den 6 november 2021.

2020 års Gustaf Dalénmedaljör är Staffan Truvé, F84 och TekndrDoI92

Missing media item.

Staffan Truvé, civilingenjör och teknologie doktor vid Chalmers, har framgångsrikt utvecklat och verkat i en rad olika verksamheter. En bärande pelare i samtliga verksamheter har varit forskning och utveckling av informationsteknik i teknikens absoluta framkant kombinerat med byggandet av nya internationella företag. 

Staffan lade tidigt en akademisk grund med dubbla examen på Chalmers och GU/Handels. Studierna inkluderade ett år på MIT, vilket senare skulle bidra till utbredningen av de företag han skapade. Efter att ha doktorerat på informationsbehandling var han bland annat handledare och sedan kollega med Christopher Ahlberg som blev hans affärspartner i två mycket framgångsrika och uppmärksammade skapelser, Spotfire och Recorded Future.

Framträdande i Staffans yrkesliv har varit framgångarna i först Spotfire och senare i Recorded Future, bolag som grott från idéer till uppmärksammade förvärv av större amerikanska teknikbolag. Bolagen lade sin grund dels i Göteborg, dels i Boston. Staffan fortsätter sitt värv i Recorded Future såsom medgrundare.
 

Utdelning av Gustaf Dalén medaljen sker senare under året 2020. 

2019 års Gustaf Dalénmedaljör är Pernilla Wittung Stafshede K92/K96

Medaljkommittens motivering: Pernilla Wittung Stafshede intresserade sig tidigt för ovanliga fysikaliska fenomen och deras biologiska betydelse. Efter en lysande teknisk doktors-examen på en artificiell nukleinsyra¬molekyl, gjorde hon en postdoc i USA, där hon också senare fick tjänst som professor, först vid Tulane University, sedan vid Rice University. Efter detta blev hon rekryterad till en professur vid Umeå Universitet och sedan slutit cirkeln med en återkomst till Chalmers.

2018 års Gustaf Dalénmedaljör är Gerteric Lindquist

Gerteric Lindquist har genom ett hängivet och uthålligt ledarskap som VD för Nibe Industrier AB, utvecklat företaget till en internationell värmeteknikkoncern som omfattar 84 bolag, med verksamheter över hela världen. Under hans ledarskap har företaget vuxit från en omsättning på ett par hundra miljoner till närmare 19 miljarder. Inget bolag som placerats på börsen de senaste 20 åren har utvecklats lika bra. Han är unik med sina 30 år som VD i samma bolag.

Gerterics industriella bana inleddes med en placering på det Svenska handelskontoret i Kanada 1976-1978 varefter den första kontakten med Nibe Industrier AB inleddes där Gerteric var Exportchef 1978-1981. Gerteric lämnade under en period Nibe för anställningar inom STC Trader och Assa Abloy för att sedermera axla VD-rollen för Nibe Industrier AB 1988.

Gerteric är en passionerad ledare som tillämpar enkla principer och ett jordnära synsätt i sitt ledarskap. Hans stora engagemang för klimatfrågorna är tydligt och omsätts i företagets produktutveckling.

2017 års Gustaf Dalénmedaljör är Hans Stråberg

Chalmersska Ingenjörsföreningen tilldelar Hans Stråberg (M81) 2017 års Gustaf Dalén medalj med motiveringen: 

Hans Stråberg har under många år framgångsrikt verkat för och genomdrivit utvecklings och förändringsarbete i såväl stora globala som i mindre företag, i syfte att skapa ledande och långsiktigt uthålliga verksamheter. Detta har Hans uppnått genom att ständigt ha värdeskapande med ett helhetsperspektiv som ledstjärna omfattande samhälleliga-, kund-, medarbetar- och aktieägarvärden. 

Hans Stråberg har ett starkt engagemang för global frihandel genom bl.a. sin roll som EU Co-Chair i TABD, TransAtlantic Business Dialogue, samt för att lokalt i Sverige ha grundat ”Business Challenge”, i syfte att uppmuntra entreprenörskap i Sverige. 

Hans Stråberg har med framgång applicerat sitt kunnande vid omfattande företagsförändringar, främst exemplifierad och känd genom en 9-årig koncernchefsroll i AB Electrolux där han framgångsrikt drev Electrolux utveckling till ett globalt konsument- och marknadsdrivet företag. Idag är Hans ordförande i Atlas Copco AB. Därutöver sitter han i flera styrelser bl.a. Investor AB, Stora Enso, Rune Andersson ägda Mellby Gård AB, Roxtec AB, CTEK mfl. och är vice preses i IVA. 

Hans Stråberg erhåller Gustaf Dalén medaljen för mångårig förtjänstfull verksamhet som global Industrialist och Chalmerist.

2016 års Gustaf Dalénmedaljör är Bo Håkansson

Bo Håkansson tilldelas Gustaf Dalén medaljen för hans stora och erkända hängivenhet inom forskning, entreprenörskap och teknik-utveckling genom vilken han har förbättrat livskvalitén för människor med hörselnedsättning.

​Med lång och gedigen erfarenhet av forskning inom området benledningshörsel, och som professor på Chalmers, är han en av de mest framgångsrika forskarna i välden inom sitt område och är erkänd för hur man kombinerar vetenskaplig forskning med industriell tänkande rörande produktutveckling från idé till marknad. Idag bär över 150 000 patienter en benförankrad hörapparat, vilket var en teknik Bo var med att utveckla i slutet av sjuttiotalet.

Genom sina innovativa lösningar har Bo över 20 patent och har kunnat skapa samarbeten mellan Chalmers, andra universitet, sjukhus, samt företag runt om i världen. Genom detta arbete har Bo utvecklat en erkänd förmåga att samla olika vetenskapsdiscipliner och skapa samhörighet mellan dessa för gemensam nytta med patienter och brukare i fokus. Genom sina framgångar inom benledningshörsel samt genom medverkan i andra angränsande forskningsfält, tex. nya sorters armproteser vilka styrs av den mänskliga hjärnan, har han under en lång tid bidragit till att visa på stor förmåga till att kombinera forskning med entreprenörskap och utbildning.

2015 års Gustaf Dalénmedaljör är Christer Karlsson

Christer Karlsson tilldelas Gustaf Dalén medaljen för hans mångåriga framstående vetenskapliga insatser inom innovation, teknisk utveckling och produktionsnätverk. Han har genom sin förmåga att utveckla, leda och stimulera till kreativa och innovativa forskningsmiljöer starkt bidragit till utveckling av processer och metoder för att utveckla det industriella ledarskapet i den globala industrin.

Christer Karlsson har genom sina mycket omfattande vetenskapliga publikationer och insatser och sitt ledarskap stärkt Chalmers forskningsrenommé såväl nationellt som internationellt. Bland annat medverkade Christer, på rektors uppdrag, till bildandet av I-sektionen vid Chalmers samt var föreståndare för forskningsinstitutet IMIT, Institute for Management of Innovation and Technology, vilket utvecklades tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm, Lunds Universitet och KTH. 

Christer Karlssons forskning omfattar processer och ledningsmekanismer för teknik och innovation inom ett flertal industriella områden. Med den globala industrin i fokus har Christer studerat betydelsen och effekterna av produktutveckling i industriella system, produktionsdesign, globala produktionsnätverk och hur företag kan skapa konkurrensfördelar genom att arbeta effektivt med in/out sourcing, partnerskap och lean production system. 

Christer Karlsson har, genom att själv under flera år arbeta som konsult och rådgivare till näringslivet, möjliggjort för sina doktorander att genomföra forskning baserat på konkreta industriella problemställningar och underlag. 

Christer Karlsson är bland annat professor i Innovation and Operations Management vid Copenhagen Business School, professor vid European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) i Bryssel och professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är ledamot av IVA (Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien) där han varit ordförande för avdelningen Management.

2014 års Gustaf Dalénmedaljör är Ann-Sofie Sandberg

Ann-Sofie Sandberg tilldelas Gustaf Dalén medaljen för framstående vetenskapliga insatser inom livsmedelsområdet, som framgångsrikt bidragit till att stärka Chalmers varumärke som högskola och som internationellt framstående forskningsmiljö. Idag hör hon till världens ledande och mest citerade forskare inom sitt forskningsområde.

Ann-Sofie Sandberg är professor och avdelningschef i Livsvetenskaper vid Chalmers. Hennes forskning omfattar biologisk processteknik för att förbättra näringsegenskaper och fysiologiska effekter av livsmedel och livsmedelskomponenter. Arbetet har inneburet att utveckla analysmetoder för att studera biotillgänglighet av näringsämnen och bioaktiva komponenter med positiv hälsoeffekt.  Under senare år har Ann-Sofie fokuserat på forskning kring fisk och hälsa i relation till bioaktiva komponenter och riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom.

Ann-Sofie har varit en föregångare att skapa jämställda forskningsmiljöer där hennes forskningsområde och gruppering varit en ledstjärna för många forskningsledare vid Chalmers. I Chalmers strävan mot jämställda forskningsmiljöer har Ann-Sofie bidragit genom eget agerande, och genom att vara ett föredöme.

Ann-Sofie har stor erfarenhet av arbete i styrelser, vetenskapliga råd och expertgrupper, och har ett omfattande samarbete med livsmedelsindustrin. Ann-Sofie är invald i Ingenjörs- och Vetenskapsakademin, och hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin. Hon har också engagerat deltagit i Universeums styrelse för att stärka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik.

2013 års Gustaf Dalénmedaljör är Anna Nilsson-Ehle

Hon får utmärkelsen för sitt framgångsrika och entusiasmerande ledarskap vad gäller forskning, utveckling och information om teknik och naturvetenskap samt för att hon genom ihärdigt och personligt engagemang skapat förutsättningar för att akademi och industri kan utveckla världsledande kunskap tillsammans.

Anna Nilsson-Ehle har haft förändring och förnyelse för framgång som en ledstjärna i sina befattningar inom Volvo Personvagnar under åren. Hon har också framgångsrikt drivit avgörande förändringsprocesser, exempelvis som ansvarig för Volvos bolag för 240- modellen.

Hennes ledarskap var också drivkraften för Universeums första sex år, då hon som VD lade grunden till dagens besöksmagnet i Göteborg. Här spelade hennes stora pedagogiska förmåga en viktig roll. På senare år har kompetenscentrumet Safer med Anna Nilsson-Ehle som föreståndare byggts upp från start till att i dag vara en livaktig, internationellt erkänd och välrenommerad aktör inom fordons- och trafiksäkerhet – en kritisk framgångsfaktor för svensk fordonsindustri.