Globalföreningen för Chalmers Skeppsbyggare

Skeppsbyggeriet 5000 år

Som väl många vid det här laget känner till kunde S-sektionen vid Chalmers år 1964 se tillbaka på en 5000-årig gagnerik verksamhet. På sina håll hävdades det emellertid att det endast skulle vara ett 171-årsjubileum som firades en vacker vårdag 1964. Härvid räknade man med den tid som förflutit sedan F.H. af Chapman inrättade skeppsbyggeriskolan i Karlskrona, vilken sedermera via Navigationsskolan i Göteborg överfördes till Chalmers. Det är ganska oförklarligt att man härvid kunde glömma bort den långa utvecklingen sedan den dag då Noak, världens förste skeppsbyggare, fick direktiv att inrätta en skeppsbyggnadssektion för snabbutbildning av ett antal skeppsbyggare. Noak själv blev utnämnd till profet i skeppsbyggnadsteknik. Ånga och dylikt var inte uppfunna vid denna tid så någon skeppsmaskinteknikprofessor behövdes ju inte och skeppshydromekanik var en okänd vetenskap före af Chapmans dagar, varför någon professur i detta ämne heller inte kunde ifrågakomma. Noak hade fått sin lärdom direkt från en högre makt och blev sålunda en oöverträffat skicklig lärare som lyckades få sina tre första studenter, sönerna Sem, Ham och Jafet, utexaminerade på rekordtid, nämligen ett läsår. Och vad mera är: "Arken", världens första skepp, byggdes under denna sakkunniga ledning ävenledes på rekordtid, så att när året var till ända stod hon färdig för leverans och rustad för sin väldiga uppgift att rädda världen till fortsatt liv efter syndafloden. 

Chalmers S-sektion och därjämte all världens skeppsbyggare har således i dessa dagar anledning att högtidlighålla 5000- årsminnet av den första sjösättningen. Att det inte var fråga om en liten obetydlig skuta framgår av uppgifterna i 1 Mos. 6:15 angående huvuddimensionerna: 300 alnar lång, 50 alnar bred och 30 alnar djup, således L = 600´, B = 100´, D = 60´. Uppgift om djupgåendet saknas men enligt nuvarande fribordsbestämmelser borde det ha varit 43´-3´´, varför deplacementet var c:a 59300 tons om man räknar med en blockkoefficient av c:a 0,8. Som synes ett fartyg av ansenlig storlek men också med ganska normala proportioner även enligt dagens uppfattning: L/B =6, L/D =10 och B/ d =2,3. Den enda dimension som man möjligen kan anmärka på är djupgåendet som synes väl stort, vilket också, som bekant, medförde vissa problem. "Arken" grundstötte ju på toppen av Ararats berg. 

Jag skall emellertid inte fördjupa mig i skeppsbyggnadstekniska detaljer beträffande detta märkliga fartyg utan i stället, på allmän begäran, än en gång redogöra för de kronologiska förhållandena rörande skeppsbyggeriets historia. Som källor hänvisas till Bibeln och almanackan samt artikel" Kronologi " t.ex. i Svensk Uppslagsbok eller Nordisk Familjebok.

I 1 Mos. 5:3-29 får vi veta hur många år efter världens skapelse som Noak föddes, sålunda: I v.3: " När Adam var 130 år gammal, födde han en son som var honom lik, hans avbild, och gav honom namnet Set". Sålunda föddes Set 130 år efter världens skapelse. Vidare följer i tur och ordning: När Set var 105 år gammal födde han sonen Enos. När Enos var 90 år gammal födde han Kenan. När Kenan var 70 år födde han Mahalalel. När Mahalalel var 65 år födde han Jered. När Jered var 162 år födde han Hanok. När Hanok var 65 år födde han Metusela. När Metusela var 187 år föddes Lemek. När Lemek var 182 år födde han en son som han gav namnet Noa. Vi finner alltså att Noak föddes 1056 år efter väldens skapelse. Vidare läser vi i 1 Mos. 7:6 följande: " Noa var 600 år gammal när floden kom med sitt vatten över jorden." Sålunda hade 1656 år förflutit sedan världens skapelse då "Arken" sjösattes. 

Nu återstår frågan om tidpunkten för världens skapelse i relation till vår tideräkning. I äldre svenska almanackor fanns alltid en uppgift om årtalet efter världens skapelse. Sålunda läser vi t.ex. i 1819 års almanack: " Detta år, 1819, hålles före att wara det 5821:sta ifrån Verldens Skapelse." Enligt denna uppgift var alltså världens ålder 5821-1819 = 4002 år vid vår nuvarande tideräknings början. Emellertid får den historiska vetenskapen aldrig lita till en enstaka uppgift utan jämförelse måste ske med andra källor. Den judiska tideräkningen tillämpar eran från världens skapelse med den 7:de oktober 3761 f.Kr. som epok. Enligt denna s.k. alexandrinska eran ligger mellan världens skapelse och Kristi födelse 5492 år, medan den bysantinska eran anger 1 september 5509 f.Kr. som epok. För att få världens rätta ålder vid vår tideräknings början är vi alltså hänvisade till att beräkna medelvärdet av dessa fyra olika uppgifter, vilket alltså blir: (4002+3761+5492+5509 ):4 = 4691. Innevarande år, 1965, har alltså 4691 + 1965 = 6656 år förflutit sedan världens skapelse.

Enligt föregående uträkning sjösattes "Arken" 1656 år efter världens skapelse, dvs. för jämnt 5000 år sedan. Den exakta sjösättningsdagen är inte känd, men av det ovan anförda torde framgå att ett 5000-årsjubileum kan firas när som helst mellan den 7 oktober 1965 och den 1 september 1966.

Göteborg, Nåväldagen den 20 november 1965

Anders Svennerud

Globalföreningen startar

Årtusendets Skeppsbyggarträff

Chalmers skeppsbyggare samlades den 21 november 1998 under en heldag till ”Årtusendets Skeppsbyggarträff” för att dels uppdatera sig på ”The State of Art”, dels diskutera skeppsbyggarkonstens framtid. Mer än 150 skeppsbyggare, som erlagt examen på Chalmers mellan 1939 och 1998, dök upp på sin gamla högskola en lördag morgon för att också få klart för sig att Chalmers-teknologerna behöver ett nytt kårhus och att detta till stora delar förväntas bli finansierat av de ”gamble”.

SSPA Maritime Consulting
Först på programmet stod en presentation av dagens SSPA Maritime Consulting, som utvecklats från släpränna till konsult- och engineeringföretag med ökad inriktning på säkerhetsfrågor. SSPA har efter omstrukturering vid 90-talets början kunnat fortsätta att konkurrera genom en väl etablerad kompetens och genom att anpassa sina tjänster till nya behov.

Bruces Shipyard – norsk-svensk överlevare

Till allas glädje visade Stefan Mattsson bilder från Landskrona där Bruces Shipyard, samägt av Mattsson-företagen och Fosens Mek Verkstad, bygger skrov på en bevarad stapelbädd från det först nedlagda av de svenska varven - Öresundsvarvet. Stefan underströk att det finns en stor skeppsbyggnadskompetens kvar i landet men som idag är spridd på många specialistföretag. Resurser kan dock samlas ihop när det behövs. Han menade att detta är framtidens modell för skeppsbyggeri i Sverige. 

Ny generation Ro-Ro - fartyg

Stena RoRo´s VD, Carl Otto Dahlberg, presenterade bl a 4-Runnerkonceptet och kunde meddela att det första fartyget levererats och sålts till Finnlines. Han var noga med att understryka att Stena RoRo inte skall förväxlas med Stena Line och pekade på bolagets affärsidé att konstruera och bygga modernt högeffektivt tonnage till konkurrenskraftiga priser för att därefter avyttra fartygen med hygglig vinst. För att göra detta måste Stena RoRo dels ha sina marknadsspröt längst ut i frontlinjen, dels ha en stab duktiga tekniker, som också har praktisk erfarenhet av själva skeppsbyggnadsprocessen.
Årtusendets skeppsbygge

På eftermiddagen visade Mikael Gustavsson, VD på Semcon Testlab, att unga skeppsbyggare framgångsrikt lyckats med det avancerade och tidspressade bygget av EF´s Whitbreadbåtar. Mikaels presentation visade att man med stort engagemang och kreativitet kan lyckas genomföra tillsynes omöjliga projekt. Många kände atmosfären från Hugo Hammars tid, då det svenska skeppsbyggeriet också var hotat. Kanske Whitbreadbåtarna representerar det mest kvalificerade som byggts på svenska varv. I varje fall så har man lyckats att, i hårdaste internationella konkurrens, få fram båtar som visade sig vara de vassaste. Mikaels presentation var också välgörande på det sättet att hans attityd att inget är omöjligt är stimulerande för morgondagens skeppsbyggare.

Cirkeln slöts på Terra Nova

Utan ett besök på Terra Nova Varvet hade dagen inte blivit fullständig. Där mottog skeppsbyggmästaren Joakim Severinsson sina sentida kollegor och kunde stolt visa upp alla de nu resta spanten till Ostindiefararen, medan chalmeristerna höll värmen med ett glas punsch, som injicerats med citron för att hålla skörbjuggen borta inför den efterföljande middagen på Quality Hotel 11. Andlöst imponerade tog sig skaran till fots till Blå Hallen för att hålla sitt framtidsmöte. Förhandlingarna ledde till bildandet av en Skeppsbyggarförening inom ramen för Chalmersska Ingenjörsföreningen. Dessutom så lyckades man samla ihop mer än 100 000:- till det nya kårhuset. På något sätt kommer därför skeppsbyggarkonstens vara på Chalmers att manifesteras.

Bland de närvarande fanns skeppsbyggare från Houston och Calgary, medan skeppsbyggarna i Korea och Kina hade skickat fax och hälsat till sina kollegor. Avstånden i den internationella skeppsbyggarvärlden har blivit små och flygpriserna är faktiskt så billiga att man kan ta sig över Atlanten till samma pris som till Stockholm från Göteborg.

Den nya skeppsbyggarföreningen kommer att konstituera sig i god tid före millenniumskiftet och en valberedning fick i uppdrag  att ta fram en styrelse av aktiva skeppsbyggare för att markera att föreningen inte har museala ambitioner.

Med skörbjuggen på behörigt avstånd samt tillskott av B-vitaminer avslutades Skeppsbyggardagen på Hotel 11 strax före 12 med en gedigen Nåväl-fête. 

Anders Svennerud in memoriam 

På Skeppsbyggarnas Nåväl-fête den 21/11 1998

Skaldat av Olle Johansson, S55
Mel.: Kalle Vågeman (G-dur)

Pluggat på Chalmers han har liksom vi, missat nå'n tenta ibland.
Han praktiserade skeppsbyggeri på Hisingens södra strand.
Se'n dess har han räknat på bucklade däck,
författat tentor "en masse"
och fyllt teknologer med bävan och skräck
för Det Norske Veritas.

Refr.:    Men han tålde ej skryt, och vi vet ju att
så'n var Anders Svennerud. 
Och sorgerna sörjde sig själva ihjäl
när Anders han stegat fram.

Han visa' sig snart vara god pedagog, kompendium kom på pränt
till glädje för varje skeppsteknolog, ett värdefullt dokument
vars innehåll följdes upp med praktik,
han ledde ibland nå'n turné
till avlägsna varv, avancerad teknik
har samlats i hans dossier.

Refr.:    Men han tålde ej skryt, och vi vet ju att…

Ja, tack vare en sådan märklig prophet, vårt skeppsbyggarrykte är gott.
Man jorden runt känner vår kvalitet, det gäller i vått som i torrt.
Fråga varenda kines och japan,
som byggt en fartygskoloss,
om vi inte skålat och sen den f-n
har lånat tekniken från oss.

Refr.:    Men vi tål inget skryt, och vet ju att…

Anders, emeritus skeppsbyggsprophet, Ditt minne vi hyllar idag.
Glädjen bland oss beror som Du vet, på andan Du spred i vårt lag.
Gamla elever, vi framför vår sång
och vill att Du hör vårt bud:
När vi har glömt allt vi lärt en gång
vi minns Anders Svennerud!

Refr.:    Nu vi reser oss upp, och vi skålar för
Anders där han har det bäst!
Vi vet att Du ändå hör vår kör
och gläds åt vår skeppsbyggarfest.

5040-jubileet

Chalmers Skeppsbyggare roade sig kungligt - i väntan på det stora jubileet!

Så var det då dags igen. Att jubilera alltså - i väntan på det STORA! PelleF hade dragit sig till minnes ett jubileum nånstans i mitten på 60-talet. Jodå. Anders Svennerud, vår dåvarande profet i skeppsbyggnadsteknik, hade 1965 med hjälp av några väletablerade källor kunnat konstatera att hans förste företrädare på posten, Noak, hade sjösatt en båt 5000 år tidigare. Bygget tog ett år. Kölsträckning alltså 1964 minus 5000 blir 3036 f K plus 2004 blir 5040!! Det stämde. Det var jubileumsdags. PelleF sammankallade några närstående med styrelsen för Globalföreningen för Chalmers Skeppsbyggare i spetsen och så några till som kunde anses kompetenta. PelleP sa att vi måste ha en bra lokal för kalaset och bra underhållning och så måste teknologerna vara med för det är dom som är framtiden och behöver veta hur det var förr. AndersU tyckte att vi skulle vara lite seriösa också, några föredrag och mingel i S-huset och en titt på framtiden. Bra tyckte vi. Det blir precis som vanligt - nytta och nöje i lagom mängd, varken för mycket eller för lite och gott om tid för prat. Nivån var därmed satt.

PelleP fixade slogan och EricW ritade. Dagen var mer eller mindre förutbestämd, den 5:e november. Chalmers skulle ju ha födelsedagskalas och jubilera. Inte lika mycket men tillräckligt för att vi skulle kunna skicka telegram. Teknologerna gjorde utskick till alla som gått ut på Skepps. Tack vare generösa sponsorer kunde vi säkra arrangemanget redan innan någon hade hörsammet kallelsen. Men vi var inte oroliga. Skeppsbyggare trivs tillsammans. Kanske beror det på åratals gnuggning vid ritborden eller måndagssamlingen, då Ucklums läge i universum noterades med hjälp av jordgloben. Nåväl, kittet finns där.

Det var mycket som skulle fungera när det väl var dags. Teknologerna i 4:an, som just börjat sitt skeppsbyggarår, fixade minglandet med dryck och snacks i den nya ritsalen en trappa ner, där Ville en gång i tiden lärde oss snickra. 5:orna ordnade utställningen i salen bredvid. Till glädje för alla 'gamble' är Skepps tillbaka i huset alldeles ovanför Olgas Trappor. Förtänksamt nog hade professorerna tidigt insett vikten av att inställa eventuella föreläsningar. Minglandet kunde därför fortgå ostört innan det var dags att lyssna till föredragen i Palmstedtsalen. Bengt Ramne berättade om hur det är att jobba med EU-stödda projekt vars syfte är att minska risken för trafikinfarkter i Europa. Olle Rutgersson beskrev hur den framtida utbildningen för skeppsbyggare och sjöbefäl kommer att se ut och Lasse Larsson beskrev utvecklingen av segelbåtar, speciellt kölkonstruktioner. Avslutningsvis presenterade Anders Ulfvarsson den förnämliga utmärkelsen 'Sine Quae Non' (SQN) vars utdelande i fortsättningen överlåtits till Globalföreningen av 'The Maritime Academy of Sweden'.

Kalaslokaler i Göteborg är alltid ett problem. Skolmatsalen var dessutom upptagen just den dagen. Nåväl, endast det bästa är gott nog så vi ringde Börsen. Jodå, det skulle nog gå bra, bara ni har någon nära anknytning till Göteborg, sa dom. Vi är skeppsbyggare, sa vi. Jaha, sa dom, hur många blir det? Det visade sig att Börsen var precis lagom för det antal som ville kalasa. Det blev ett riktigt skeppskalas och teknologerna var med! Alex berättade historien om pelikanen, det gör han på alla kalas. MatsB körde båtar i alla storlekar och gycklet avrundades med besök av Chalmersspexet Vera.

När ska vi jubilera igen, var en återkommande fråga framåt nattkröken. Det ordnar sig, sa vi. Vi hinner jubilera många gånger innan det STORA JUBILEET!