Chalmersska Ingenjörsföreningens Jubileumsfondsstipendium

För att nominera eller ansöka om Jubileumsfondsstipendium

Har du eller någon du känner gjort något för att stärka kontakten mellan studenter och alumner? Samlat in pengar till ett kårhus i Härryda? Varit med och utvecklat något annat forum där chalmerister kan utbyta erfarenheter? Då kanske det är ni som är värda ett stipendium på 10 000 kronor!
För att nominera, skicka in din nominering till CINGs jubileumsfond.

Du kan nominera en eller flera studenter eller alumner genom att använda Nomineringsformuläret.

Stipendiet kan tilldelas en individ/grupp eller splittras på flera individer/grupper vid samma tillfälle.

Stipendiat 2024

Sofia Ljungström (fd Alexandersson), CIM19 och Yin Zeng, CIE20

Sofia får sitt stipendium för att ha spelat en betydande roll i stärkande av banden mellan Chalmers studenter och alumner genom skapande av Ledarskapsnätverket Avancez. Nätverket agerar som en diskussionsplattform för alla chalmerister intresserade av ledarskap och närliggande områden. Genom att dela kunskap, erfarenheter och frågeställningar bidrar Sofia och nätverket till en stärkt gemenskap mellan studenter och alumner.

Yin får sitt stipendium för att under flera år ha arrangerat alumnievent där doktorander har kunnat möta och inspireras av seniora personer från olika företag och skapa nätverk om vad man kan jobba med efter doktorexamen. Yin har organiserat och genomfört dess event med stor entusiasm, drivkraft och professionalitet. Genom att organisera dessa evenemang har Yin stärkt banden mellan doktorander och alumner, helt i Chalmers anda.

Jubilee Scholarship 2024

Sofia Ljungström (fd Alexandersson), CIM19 och Yin Zeng, CIE20

Sofia receives her scholarship for having played a significant role in strengthening the ties between Chalmers students and alumni through the creation of the Leadership Network Avancez. The network acts as a discussion platform for all Chalmers students interested in leadership and nearby areas. By sharing knowledge, experiences and issues, Sofia and the network contribute to a strengthened community between students and alumni.

Yin receives his scholarship for several years of arranging alumni events where doctoral students have been able to meet and be inspired by senior people from different companies and create networks for what they can work with after their PhD. Yin has organized and executed these events with great enthusiasm, drive and professionalism. By organizing these events, Yin has strengthened the ties between doctoral students and alumni, completely in the spirit of Chalmers.

 

Stipendiat 2023

Anna Molnö planerade och genomförde ett mentorskapsprogram på maskin VT22 med 30 par med adepter och alumner. Delar av programmet hölls i hybridformat, delas som fysiska träffar.
Utifrån studenternas och alumnernas profiler satte Anna ihop likasinnade par, vilket i flertalet fall blev väldigt bra. Flertalet studenter erbjöds studiebesök på sin mentors arbetsplats och vissa syns än idag på exempelvis löprundor. Programmet fick bra feedback från både adepter och mentorer och det finns redan förfrågningar från alumner som kan tänka sig att vara med ett år till.
Anna har med detta program förenat studenter och alumner till både nytta och nöje, vilket stärker banden mellan Chalmerister.

Balliancen, eller Alliancen + Chalmersbaletten har i 75 + 60 år bidragit till att studenter kunnat roa sig med musik och dans, samtidigt som föreningarna binder ihop generationer av balliancare, och får dessa att ständigt återkomma till Chalmers.  
Balliancen stöttar även Chalmers och studentkåren genom att uppträda vid alla möjliga tillställningar, som gymnasieträffar för att locka studenter, Rädda ägget för 5:e-klassare, CHARM och man underhåller under hela studietiden och vid en del av Chalmers officiella större arrangemang. Man har fanfarblåsare på Examensavslutningen och man spelar ute på företag / verksamheter där alumner verkar. Och självklart finns de varje år med i Chalmerscortégen och roar göteborgarna. Genom sin verksamhet bygger Balliancen smilband mellan Chalmerister av alla åldrar.

 

Stipendiat 2022

Linnea Ravegård har visat på kreativitet och stort engagemang då hon i Covid-tider inte låtit sig hindras av avsaknad av fysiska träffar, utan istället startat upp ett nytt mentorskapsprogram med digitala träffar för att skapa nya nätverk mellan Chalmerister. Hon har dessutom genom de digitala träffarna utökat mentorskapsprogrammet till att hitta nya relationsbyggande sätt att minska avståndet mellan våra ännu ej utexaminerade chalmerister i Göteborg, tillsammans med mentorer från både Sverige, Europa samt hela världen. Programmet har varit eftertraktat och visar prov på hur kamratlivet vid Chalmers kan utvecklas oavsett var i världen man befinner sig.

 

Stipendiater 2021

Missing media item.

 

Ellen Andréasson har under sina nästa fem år som student på Chalmers på flera sätt engagerat sig i projekt som på olika väg förenar Chalmerister. Ellen har varit med arrangerat mentorskapsprogrammet Pepp för gymnasieelever, varit studentambassadör för företag och arbetat för att utveckla kontakten mellan Chalmersstudenter och yrkesaktiva inom Ingenjörer Utan Gränser. Hennes engagemang täcker hela spannet och visar det potentiella nätverk som kan bildas, hela vägen från blivande, till nuvarande och utexaminerade Chalmerister.
 

Henrik Gunnerlings engagemang är en viktig bidragande faktor till att IKEAs närvaro på Chalmers har blivit allt mer tydlig och självklar. Genom att styra fokus mot studentsamverkan, i form av allt ifrån examensarbeten till deltagande i evenemang så som CHARM och Camp Vera har Henrik bidragit till att stimulera kontakt mellan Chalmers nuvarande studenter och utexaminerade alumner.

Stipendiater 2020

Ewa & Johan

Årets Jubileumsstipendium tilldelas Johan Hodges Dexner, studerande td18 & Ewa Leth, alumn F88

Johan Hodges Dexner
"Det gångna året har Johan tagit ett nytt steg i alumni-verksamheten för de studerande på Teknisk Design. Genom ett mentorsskapsprogram för mastersstuderande har han sett till att de får extra stöttning sin sista tid på Chalmers av engagerade alumner, som i sin tur dessutom får ett starkare band till Chalmers. Trots lågkonjunktur där företag bortprioriterat samarbeten med arbetsmarknadsgrupper kämpade Johan hårt för att hitta en form där teknologer får kontakt med arbetslivet."

Ewa Leth
"Under en lång tid har Ewa arbetat hårt för att upprätthålla kontakt mellan alumner och studenter, där hennes genuina engagemang syns framför allt i arbetet hon lagt och fortfarande lägger på Chalmersspexet. I över 20 år har hon varit en stor stöttepelare, inte bara för sittande spexare och vid formandet av det nya Chalmersspexet, utan även vid nyuppsättningar som involverar alumner och ger de studerande en möjlighet att knyta kontakt med äldre Chalmerister."

Utdelning av stependiet sker senare under året 2020. 

Stipendiater genom tiderna

För samtliga tidigare stipendiater, se särskild sida

 

Om Jubileumsfonden

Chalmersska Ingenjörsföreningens Jubileumsfond instiftades i samband med föreningens 100-årsjubileum 2007 för att uppmuntra chalmeristernas engagemang i sin skola, att bygga nätverk mellan studerande chalmerister och alumner samt att generellt verka för att främja Chalmersandan. Gemensamt för alla stipendiater är att de bidragit till gemenskapen mellan olika generationer av Chalmerister.

Jubileumsfondens styrelse vill varmt tacka alla er som bidragit med finansiering till fondens startkapital. Ni har möjliggjort att vi kan lyfta fram de goda exempel på de personer som arbetar aktivt med att stärka banden mellan gamla och nya chalmerister.

Jubileumsfonden styrs av en egen stadga.
 

Kontakt

Stipendiemottagare utses enhälligt av styrelsen för jubileumsfonden. Styrelsen väljs för två år i taget och består för 2023/2024 av:

  • Anders Edvinsson, ordförande
  • Sven-Erik Svensson
  • Per-Anders Träff
  • Dennis Norman
  • Isac Stark, Studenkårens representant
  • Roger Nordman, Moderföreningens representant

För att kontakta styrelsen, skicka ett mail till jubileumsfond@avancez.se