Tillblivelsen

I Chalma Mater Band III (1904-1926) kan man läsa följande:

"Inför ingenjörsföreningens tillkomst

Elevkåren vill bli med

Vid elevkårens sammanträde den 28 februari 1907 diskuterades frågan: Vore det inte önskligt, att, om en Chalmers ingeniörsförening bildades, det lämnades tillfälle för eleverna i högsta avdelningen att få bli medlemmar i denna förening som en särskild avdelning. 

Alla voro eniga om att det för eleverna skulle vara av stort värde om de fick närvara vid föreningens föredrag och diskussioner och att en anhållan härom borde göras till den blivande ingeniörsföreningen.

Några ansåg att denna framställning borde göras av CS och ej av elevkåren men slutligen beslöts genom röstning att saken skulle handhas av hela elevkåren. På förslag av hr S. Petersson uppdrogs sålunda åt förtroenderådet att till stiftarna av ingeniörsföreningen ingå med framställning härom."

"Chalmersska Ingeniörsföreningen bildad

Stadgar antagna

Vid sammanträde den 2 och 20 mars 1907 antogs stadgar för Chalmersska Ingeniörsföreningen.
  Föreningens ändamål skall vara att genom en kamratlig sammanslutning mellan från CTI utexaminerade ingeniörer av alla åldrar verka för att främja och till diskussion framlägga gemensamma intressen och angelägenheter samt att med upplysning biträda såväl platssökande föreningsmedlemmar som praktiksökande elever vid CTI, ävensom att åt industriidkare och andra arbetsgivare lämna anvisningar på lämpliga ingeniörer."

Några viktiga händelser i Ingenjörsföreningens utveckling

1984

Chalmersska Ingenjörsföreningen tilldelas Chalmersmedaljen. Chalmersmedaljen instiftades år 1948 till 200-årsminnet av William Chalmers födelse. Medaljen tillägnas den, vilken genom intresse och värdefull insats främjat högskolans verksamhet och utveckling. Chalmersmedaljörerna utses av Chalmers styrelse på förslag av rektor.

Motiveringen: "​Chalmersska Ingenjörsföreningen bildades i mars 1907 som "en kamratlig sammanslutning mellan från Chalmers utexaminerade ingenjörer av alla åldrar". Bland de ursprungliga ändamålen kan noteras "att främja och till diskussion framlägga gemensamma intressen och angelägenheter samt att med upplysning biträda såväl platssökande föreningsmedlemmar som praktiksökande elever vid Chalmers".

Föreningen har varit utomordentligt livskraftig och initiativrik. Den har skapat moderförening i Göteborg, åtta svenska lokalavdelningar och en lokalavdelning i USA med Canada. Den har instiftat Gustaf Dalén-medaljen till hedrande av förtjänstfull teknisk verksamhet, den har på olika sätt stött lovande chalmersforskare, den har grundat Club Avancez som en mötesplats för äldre och yngre chalmerister. Med gåvor har den bidragit till högskolans förskönande. Den utger i år den 77:e årgången av sin Katalog över nu levande civilingenjörer, arkitekter, teknologie licentiater och doktorer med examen från Chalmers. Den har med erfarenhet, råd och ekonomisk hjälp stött Chalmers Studentkår.

Med generositet och värme har Chalmersska Ingenjörsföreningen lämnat oskattbara bidrag till högskolans nära gemenskap med sina forna och nuvarande elever, till dess anseende och självständighet och till dess konstnärliga utsmyckning."

Jubileumsåret 2007 

2007 firade Chalmersska Ingenjörsföreningen stort när vi då fyllde 100 - utan att bäras på en skottkärra ut! Det lär vi inte göra 2107 heller även om många av oss inte kommer att få uppleva 200-årsfesten.

Fredag från förmiddag till sen sittning (408 bilder)
Lördag förmiddag (123 bilder)
Lördag Götaplatsen (103 bilder)
Lördag Bankett (402 bilder)
Lördag Bankett - studiobilder (58 bilder)

Bilderna tagna av CFFC, Chalmers Film och Foto Committé

Lördag Götaplatsen och bankett (36 bilder)  (Foto: Johan Tärbo fd. CFFC)

 

110-års jubileum 2017

Ingenjörer har ett särskilt ansvar för framtidsfrågor för att de sitter inne med relevant kunskap och för att de innehar ledande positioner inom utbildning, näringsliv eller offentlig förvaltning. De har därmed inflytande att påverka. En ytterligare viktig faktor är att ingenjörerna är tränade i en metodik att angripa problem och har därtill en kopplad mental och professionell inställning att allt går att lösa! Givet att nödvändiga resurser finns! Att lösa problem blir allt viktigare i den globaliserade värld vi lever i och med de stora framtida utmaningarna vi ställs inför.

Chalmersandan

Föreningsliv och kamratföreningar har varit en del av Chalmers ända sedan Teknologföreningen C.S. startade 1864. Sverige var ju i union med Norge under åren 1814-1905. Under denna tid var det många norrmän som läste på Chalmers, då Chalmers var det närmaste tekniska institutet. Vårt förnämsta varumärke, tofsmössan, kom till 1878 och tofsen markerar just det stora norska elevdeltagandet på Chalmers under 1800-talet. Tofsmössan var och är en skolmössa och inte en examensmössa, som många av dagens chalmerister tycks tro! Chalmersandan som vi alla talar om kom till under denna epok och ligger till grund för att vi chalmerister bl a har en fantastisk Studentkår och en unik alumnförening, som heter Chalmersska Ingenjörsföreningen eller, på engelska, Chalmers Alumni Association.

Sverige och Göteborg såg mycket annorlunda ut vid sekelskiftet 1900. Industrialismen var i sin början. Vi hade telefon, telegraf och ångmaskin. Det var vanligt att individer samlades i olika föreningar för att driva någon angelägen fråga. Så tillkom Tekniska Samfundet 1882, Kontoristföreningen 1892, Göteborgs Idrottsförening 1902, Riksidrottsförbundet 1903, Chalmers Studentkår 1904, Sjöräddningssällskapet 1907 och även Majblomman, som vi chalmerister har i själva tofsen kom till detta år 1907. I denna värld i Göteborg samlades 87 chalmerister på Erik Dahlbergsgatan 3 (Hantverkshuset, 3 kvarter västerut från dåvarande Chalmersska Institutet på Storgatan) den 2 mars 1907 för att starta Chalmersska Ingenjörsföreningen.

Stadgarna

Varje förening ska ha ett ändamål och syfte. Våra kamrater var mycket förutseende. Föreningen skulle vara en kamratförening bestående av examinerade chalmerister från Chalmers högre avdelning. Ett huvudsyfte var Platsoch praktikbyrån som kom att bli Sveriges första privata arbetsförmedling. Chalmerister skulle skaffa eller förmedla arbete åt andra chalmerister varsomhelst i Sveriges avlånga land. Chalmersska Ingenjörsföreningen hade ganska snart egna ombud i varje större stad i Sverige som bevakade arbetsmarknaden lokalt och försökte på alla sätt få chalmersingenjörer anställda. Detta var också vägen till uppbyggnaden av föreningens många lokalavdelningar.

Grundläggande har i alla år varit den kamratliga sammanslutningen mellan ingenjörer av alla åldrar och inkluderade även icke examinerade chalmerister = teknologer att verka för: Att främja och till diskussion framlägga gemensamma intressen och angelägenheter Att med upplysning biträda såväl platssökande föreningsmedlemmar som industriidkare och andra arbetsgivare att finna lämpliga ingenjörer (läs chalmersingenjörer!) Genom åren har vidare bland stadgarna tillkommit: Att verka för diskussion och gemenskap mellan ännu inte examinerade chalmerister och examinerade chalmerister. Att verka för och stödja bildandet av lokalavdelningar. Att utge katalog över samtliga examinerade chalmerister. Våra grundare för 110 år sedan var verkligen förutseende. Stadgarna och målen håller än!

Gustaf Dalén

Chalmers förste nobelpristagare Gustaf Dalén har varit ett föredöme för föreningens (och Chalmers) utveckling. Denna skrift ges ut när Lokalavdelning Stockholm firar 100 år. Det var just nämnde Gustaf Dalén (chalmersexamen 1896) som tog initiativet 3 mars 1917 att bilda Stockholmsavdelningen och som var dess ordförande i 14 år. Gustaf Dalén var ett levande bevis på chalmersandan och den kamratskap som fanns och finns i Chalmersska Ingenjörsföreningen. Gustaf Dalén öppnade företaget AGAs anställningsdörrar för chalmersingenjörer, som önskade praktik eller anställning .

 

Läs hela texten i skriften Morgondagens Ingenjörer och Ingenjörsutbildning - Pilar in i Framtiden 

Vi hoppas denna skrift ska ge en liten inblick i vad som föregick på Chalmers tekniska högskola i mars 2017 då Chalmersska Ingenjörsföreningen fyllde 110 år.

Andra intressanta skrifter som härrör till Chalmersska Ingenjörsföreningen:

Gemenskap och Karriär - Chalmersska Ingenjörsföreningen 100 år

Morgondagens Ingenjörer och Ingenjörsutbildning - Pilar in i Framtiden 

William Chalmersföreläsningen 1991 - På Chalmers egen tid - Jan Hult

Minnesskrift för J. Sigfrid Edström 2004