Årets Jubileumsfondsstipendiater!

Årets stipendiater är Sofia Ljungström (fd Alexandersson), CIM19 och Yin Zeng, CIE20

Dessa båda tilldelas ett stipendium om 10.000:- vardera 

Sofia får sitt stipendium för att ha spelat en betydande roll i stärkande av banden mellan Chalmers studenter och alumner genom skapande av Ledarskapsnätverket Avancez. Nätverket agerar som en diskussionsplattform för alla chalmerister intresserade av ledarskap och närliggande områden. Genom att dela kunskap, erfarenheter och frågeställningar bidrar Sofia och nätverket till en stärkt gemenskap mellan studenter och alumner.

Yin får sitt stipendium för att under flera år ha arrangerat alumnievent där doktorander har kunnat möta och inspireras av seniora personer från olika företag och skapa nätverk om vad man kan jobba med efter doktorexamen. Yin har organiserat och genomfört dess event med stor entusiasm, drivkraft och professionalitet. Genom att organisera dessa evenemang har Yin stärkt banden mellan doktorander och alumner, helt i Chalmers anda.

--------------------------------------------------------------

Jubilee Scholarship 2024

Sofia Ljungström (fd Alexandersson), CIM19 and Yin Zeng, CIE20

These two are awarded a scholarship of SEK 10,000 each. 

Sofia receives her scholarship for having played a significant role in strengthening the ties between Chalmers students and alumni through the creation of the Leadership Network Avancez. The network acts as a discussion platform for all Chalmers students interested in leadership and nearby areas. By sharing knowledge, experiences and issues, Sofia and the network contribute to a strengthened community between students and alumni.

Yin receives his scholarship for several years of arranging alumni events where doctoral students have been able to meet and be inspired by senior people from different companies and create networks for what they can work with after their PhD. Yin has organized and executed these events with great enthusiasm, drive and professionalism. By organizing these events, Yin has strengthened the ties between doctoral students and alumni, completely in the spirit of Chalmers.

Chalmers Regards
Jubilee Fund via
Anders Edvinson (chairman)